Štatúty udeľovania Ceny Fra Angelica

1. Cenu "Fra Angelica" udeľuje Rada KBS pre vedu, vzdelania a kultúru (ďalej Rady) každoročne z príležitosti sviatku patróna umelcov osobnostiam navrhnutým členmi Rady pre kultúru a schváleným predsedom tejto Rady.

2. Zámerom udeľovania tohto ocenenia je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanskej kultúry svojimi dielami alebo svojou činnosťou, povzbudiť do ďalšej tvorivej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou a pracovníkmi v oblasti kultúry. Z toho istého dôvodu sa môže udeliť cena "Fra Angelica" aj kolektívom alebo inštitúciám a tiež "in memoriam".

3. Kritériá pre výber kandidátov na ocenenie:

- dlhoročná tvorivá činnosť v oblasti umenia a kultúry

- umelecká kvalita

- kresťanské hodnoty diela alebo činnosti

- osobná bezúhonnosť

- svedectvo kresťanského života.

4. Cena "Fra Angelica" pozostáva z:

- plakety znázorňujúcej jedného z anjelov z diel Fra Angelica

- písomného dekrétu podpísaného predsedom Rady pre kultúru

- slávnostného zhromaždenia, v rámci ktorého sa udelenie uskutočnňuje

- zo zverejnenia mien ocenených.

5. Počet ocenených v jednoom roku:

Každý rok sa udeľuje cena "Fra Angelica" v štyroch kategóriách po troch nositeľoch ceny:

- slovesné umenie

- výtvrané umenie

- hudobné umenie

- zvláštne ocenenie (za zásluhy o rozvoj kresťanskej kultúry).

6. Rada pre kultúru na svojom sekretariáte vedie knihu so zoznamom ocenených a s prípadným ďalším dokumentačným materiálom súvisiacim s laureátmi a s jednotlivými sláveniami patróna umelcov.

Štatút bol pripomienkovaný a odsúhlasený členmi Rady pre kultúru na jej jarnom zasadaní v júni 2007 a podpísaný jej predsedom.