Štatút ceny Fides et ratio

Článok 1. Účel a forma

Zámerom udeľovania ceny "Fides et ratio" je vyjadriť uznanie Katolíckej cirkvi na Slovensku jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí (alternatívne)

a) dosiahli významné vedecké výsledky a svojimi postojmi jasne deklarovali vieru v Boha,

b) významnou mierou propagovali súlad medzi vedou a vierou,

c) vo svojej vedeckej práci viditeľne presadzovali etické princípy vyplývajúce z ducha evanjelia

a súčasne ich život nie je (resp. nebol) v rozpore s kresťanskou morálkou.

Cena "Fides et ratio" (ďalej len Cena) pozostáva z medaily a dekrétu.

Článok 2. Udeľovanie

Cenu udeľuje KBS na návrh Rady pre vedu vzdelanie a kultúru (ďalej len Rada) z príležitosti výročia vydania encykliky svätého Jána Pavla II. Fides et ratio.

Cena je otvorená pre všetky vedné odbory.

Cena môže byť udelená aj "in memoriam".

V jednom roku sa udeľujú najviac dve ceny, v odlišných oblastiach pôsobenia ocenených.

Jedna cena môže byť navyše udelená "in memoriam", bez obmedzenia vedných odborov.

Článok 3. Nominácie

Výzva na predkladanie návrhov sa zverejňuje na web stránke KBS. Návrhy na Cenu môže podávať každá fyzická alebo právnická osoba elektronicky na adresu Rady: radaprevedu@kbs.sk.

Návrhy pre daný rok sa prijímajú do 31. mja, návrhy prijaté po tomto termíne sa posudzujú v nasledujúcom roku.

Návrhy musia obsahovať základné osobné údaje nominovaného a stručné zdôvodnenie nominácie v rozsahu do 1000 znakov. V závere návrhu musí byť idnetifikovateľný navrhovateľ.

Návrhy môžu byť doplnené ďalšími prílohami, podľa uváženia navrhovateľa.

Článok 4. Výber.

Výber ocenených z nominácií uskutočňuje Rada na riadnom zasadnutí.

S pozvánkou na zasadnutie Rady sa všetkým členom Rady v elektronickej forme doručujú i predložené návrhy na Cenu, vrátane príloh.

Členovia Rady, ktorí sa nemôžu zúčastniť predmetného zasadnutia, sa majú právo k nomináciám vyjadriť elektronicky ešte pre zasadnutím Rady a ich vyjadrenie musí byť tlmočené na samotnom zasadnutí Rady.

Po oboznámení sa s návrhmi Rada určí najviac dva okruhy vedných odborov, v ktorých sa Cena bude udeľovať. Následne rozdelí návrhy podľa príslušnosti do týchto okruhov.

Výber sa uskutočňuje tajným hlasovaním, pričom pre udelenie ceny je potrebná nadpolovičná vúčšina hlasov prítomných členov Rady.

O cenách udeľovaných pre každý z vybraných okruhov vedných odborov pre žijúce osobnosti a cene udeľovanej "in memoriam" sa hlasuje osobitne, rovnakým spôsobom.

Podľa potreby sa hlasovanie uskutočňuje vo viacerých kolách:

a) ak v danom kole niektorý z návrhov dosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov, Cena bude udelená tomuto navrhovanému;

b) ak v danom kole ani jeden z návrhov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, do ďalšieho kola postupujú návrhy nasledovne: i) pri rovnosti hlasov na prvých miestach postupujú všetky návrhy s najvyšším počtom hlasov; ii) ak iba jeden návrh získal najvyšší počet hlasov, postupuje tento návrh a všetky návrhy s druhým najvyšším počtom hlasov;

c) ak sa opakovane dvakrát po sebe aplikuje bod b) s rovnakými návrhmi a žiaden návrh nezíska nadpolovičnú vúčšinu hlasov, o udelení/neudelení Ceny rozhodne predseda Rady.

Článok 5. Odovzdávanie cien

Ceny sa odovzdávajú verejne, slávnostným spôsobom v termíne, ktorý je blízky výročiu vydania encykliky (14. septembra 1998).

Článok 6. Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru na jej zasadnutí dňa 6. júna 2017 v Bratislave. Jeho schválením stráca platnosť Štatút udeľovania Ceny Fides et ratio,schválený Radou KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru 3. novembra 2015.